ลูกค้าสมาชิกผู้ถือบัตร “AutoCorp The Ultimate” ที่ซื้อผลิตภัณฑ์อะไหล่ รถยนต์ ทุกชนิดทุกประเภทที่ร่วมรายการ ณ “ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด” พระราม 2 เมื่อท่านชำระค่าสินค้ามูลค่าครบทุก 5,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ (ราคาสุทธิไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สามารถร่วมสนุกได้โดย เขียนรายละเอียด ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเลขสมาชิก และเบอร์โทรศัพท์ ลงด้านหลังใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนชัดเจน นำใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการ เพื่อลุ้นรับรางวัล สิ่งของรางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 มีดังต่อไปนี้ บัตรกำนัล “ATC Voucher” (ใช้สำหรับแลกซื้อหรือเป็นส่วนลด) จำนวนครั้งละ 10 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รวม 5 ครั้ง รวม 50 รางวัล รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท รวม 50 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สิ่งของรางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 6 มีดังต่อไปนี้ รางวัลที่ 1 คะแนนสะสมบัตร “AutoCorp The Ultimate Reward” จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 คะแนน รวมทั้งสิ้น 62,500 บาท รางวัลที่ 2 บัตรกำนัล “ATC Voucher” (ใช้สำหรับแลกซื้อหรือเป็นส่วนลด) จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท รวม 11 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 112,500 บาท รวมของรางวัลทั้งสิ้น 61 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 362,500 บาท